Investor Relations

This section is only available in Swedish. Please contact ir@goldtowngames.com with questions and inquiries.

 

Gold Town Games AB är ett publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagets aktie, med kortnamn "GTG", har ISIN-kod SE0008587117,
handlas på NGM Nordic SME.

Handel inleddes 2016-06-13.

Kontaktperson för IR och relaterade frågor: Pär Hultgren, ir@goldtowngames.com

Vänligen, skicka övriga frågor till: info@goldtowngames.com

Finansiell kalender

Händelse Datum
Delårsrapport Juli - September (Q3) 2022-11-24
Boklsutskommuniké 2022 2023-02-23
Delårsrapport Januari - Mars (Q1) 2023-05-25
Delårsrapport April - Juni (Q2) 2023-08-24
Delårsrapport Juli - September (Q3) 2023-11-23
Bokslutskommuniké 2023 2024-02-22
Delårsrapport Januari - Mars (Q1) 2024-05-23
Delårsrapport April - Juni (Q2) 2024-08-22
Delårsrapport Juli - September (Q3) 2024-11-21

 

Ägarstruktur

Bolagets största ägare per den 30 September 2022:

Ägare Antal ägda aktier Andel av kapital och röster i procent
Vision Invest AB 7 187 500 18,4
Allanova 2 500 000 6,4
eBlitz Group 1 884 000 4,7
Olle Åkesson 1 170 000 3
Annika Johansson 1 124 500 2,9
Esseff Fastigheter 1 000 000 2,6
Ye Pei-Quan 906 138 2,3
Stefan Arbin 900 356 2,3
Andreas Poike 848 607 2,2
Wayne Gretzky (via bolag) 700 000 1,8
Pär Hultgren (privat och via bolag) 574 392 1,5
Eseff Invest 455 403 1,1
Jimmie Ericsson  410 000 1
Övriga ägare 19 450 181 49,8
Totalt 39 071 077 100

  

Read more Close

IR-policy

Det ligger i både bolagets och marknadens intresse att externa, oberoende institut och personer kan ta del av aktuell information om Gold Town Games. Bolaget samlar och uppdaterar därför löpande sådan information, såsom delårsrapporter, pressreleaser
och årsredovisningar, på sin hemsida www.goldtowngames.com

Bolaget lämnar inga prognoser om försäljning eller aktiekursens potentiella utveckling. Nyheter kommuniceras ut till marknaden via nyhetstjänsten
Cision, Bolagets hemsida och Bolagets sociala mediekanaler.

Utsedda nyckelpersoner kommunicerar löpande med journalister, investerare och analytiker, men nyheter av kurspåverkande karaktär meddelas alltid via pressrelease. Bolaget tillämpar en “tyst period” om 30 kalenderdagar inför delårsrapport och bokslutskommuniké. Detta innebär i praktiken att Bolaget under den perioden inte besvarar eller kommenterar något som kan vara kurspåverkande.

Read more Close

Styrelsen

Pär Hultgren

CEO

Pär har funnits inom organisationen sedan 2016. Utbildad Kaospilot i Århus, Danmark. Utöver sina tidigare erfarenheter som producent på North Kingdom, har Pär även drivit sitt eget produktionsbolag för digitala produktioner och spel.

par.hultgren@goldtowngames.com

Read more Close

Maria Lidström

Styrelsens Ordförande

Styrelsens ordförande sedan 2021. Maria arbetar som affärsjurist på Advokatbyrån Kaiding med inriktning främst mot företagsöverlåtelser och investeringar, kapitalanskaffningar och andra bolagsfrågor.

maria.lidstrom@goldtowngames.com

Read more Close

Leif Rehnström

Ledamot

48 år, Skellefteå. Ledamot sedan 2016. Leif har en bakgrund som ingenjör och ledare inom kreativa företag. Förutom sin roll som delägare och VD på Hello Future är han inblandad i att få startupscenen att växa utanför de globala hubbarna. Leif har mer än tio års erfarenhet av att bygga digitala produkter och tjänster i både startups och mogna företag.

leif.rehnstrom@goldtowngames.com

Read more Close

Tomas Alexandersson

Ledamot

Ledmot sedan 2019. Tomas har jobbat med teknik för spelbranschen sedan 2004 då han blev CTO för Betsson Technologies AB. Tomas har sedan dess jobbat med alla de olika utmaningar som uppstår i snabbväxande internationella bolag i en mängd olika tekniska roller både i Sverige samt i Malaysia och Gibraltar. Tomas är nu anställd i Quickspin AB där han han ansvarar för att bygga upp en ny affärskritisk plattformsavdelning.

tomas.alexandersson@goldtowngames.com

Read more Close

Stefan Hällberg

Auktoriserad revisor

RevisorCompaniet HFM AB Adress: Trädgårdsgatan 13-15 931 31, Skellefteå Telefon: 0910-77 77 00 Stefan Hällberg är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).

stefan@revisorcompaniet.se

Read more Close

Bolagsordning

Bolagsordning är beslutad på årsstämma den 17 juni 2020.

1. FIRMA

Bolagets firma är Gold Town Games AB. Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse har sitt säte i Skellefteå kommun.

3. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mobilspel, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000.

6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

7. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

8. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i DI (Dagens Industri). Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

9. FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags-stämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepappers-centraler och kontoföring av finansiella instrument.

11. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.