Investor Relations

This section is only available in Swedish. Please contact ir@goldtowngames.com with questions and inquiries.

Spelbolaget Gold Town Games AB är ett publikt aktiebolag på Nordic Growth Markets (“NGM”) marknadsplats Nordic MTF. Aktiens kortnamn är “GTG MTF” och ISIN-kod SE0008587117. Handel i Gold Town Games AB inleddes den 13 juli 2016.

Kontaktpersoner för IR-relaterade frågor:
Pär Hultgren
ir@goldtowngames.com

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till info@goldtowngames.com

Handlingar tillgängliga för nedladdning

Informationsmemorandum företrädesemission i Gold Town Games AB 2019
Anmälningssedel för teckning av aktier i Gold Town Games

Gold Town Games Årsredovisning 2018

Intervjuer med bolaget

Se intervju med VD Pär Hultgren om bolaget och emissionen

 

Finansiell kalender

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Januari - december 2018 2019-02-28
Delårsrapport januari - mars 2019 2019-05-27
Årsstämma 2019 2019-06-10
Delårsrapport januari - juni 2019 2019-08-29
Delårsrapport januari - september 2019 2019-11-28

 


Ägarstruktur

Bolagets största ägare per den senaste rapporten från Euroclear redovisas i nedan tabell. Uppdatering av denna lista sker på kvartalsbasis.

Nedan data från 2019-08-30:

De nio största aktieägarna Antal ägda aktier Andel av kapital och röster i procent
Vision Invest AB 2 320 086 15,97
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 691 412 11,64
Milad Abdallah 443 929 3,05
Dory Gevryie 404 479 2,78
Jimmie Ericsson 330 000 2,27
Deck Af Lilja AB 293 278 2,02
Nordnet Pensionsförsäkring AB 241 150 1,66
Skellefteå Ventures AB 238 095 1,64
Tomas Nordström 209 696 1,44
Övriga ägare 8 359 465 42,47
Totalt 14 531 590 100

  

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämma kommer att hållas den 10 juni 2019 i Skellefteå. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget innan årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på bolagets webbplats, www.goldtowngames.com


Insynsregister

Insynsregistrering sker sedan den 3:e juli 2016 direkt till Finansinspektionen.

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt aktiekapital Totalt antal aktier Kvotvärde (kronor)
2015 Bildande 500 50 000 50 000 500 100
2015 Uppdelning 999 500 50 000 1 000 000 0,05
2015 Nyemission 200 000 10 000 60 000 1 200 000 0,05
2015 Nyemission 125 000 6 250 66 250 1 325 000 0,05
2016 Nyemission 425 769 21 288 87 538 1 750 769 0,05
2016 Fondemission 412 462 500 000 1 750 769 0,30
2016 Uppdelning (3:1) 3 501 538 500 000 5 252 307 0,10
2016 Optionslösen 240 000 22 847 522 847 5 492 307 0,10
2016 Optionslösen 60 000 5 711 528 558 5 552 307 0,10
2016 Nyemission 1 830 769 174 282 702 841 7 383 076 0,10
2016 Nyemission 90 000 4 819 707 660 7 473 076 0,10
2016 Nyemission 80 141 8 567 716 228 7 553 217 0,10
2016 Nyemission 50 625 7 629 723 857 7 603 842 0,10

Read more Close

Aktien

Aktien handlas på NGM:s marknadsplats Nordic MTF. För aktuella och historiska kurser, besök: www.avanza.se, www.nordnet.se, Nordic Growth Market eller text-TV.


Bolagsstyrning

Gold Town Games AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.


Bolagsordning

Bolagsordningen är beslutad på årsstämma den 8 juni 2018 och registrerades av Bolagsverket 11 Juni 2018.

1. FIRMA

Bolagets firma är Gold Town Games AB. Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse har sitt säte i Skellefteå kommun.

3. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mobilspel, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 och högst 2 800 000 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken.

6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

7. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

8. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i DI (Dagens Industri). Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

9. FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags-stämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepappers-centraler och kontoföring av finansiella instrument.

11. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret. 

Handlingar tillgängliga för nedladdning

Årsredovisning 2017
Informationsmemorandum Företrädesemission i Gold Town Games 2018
Anmälningssedel för teckning av aktier i Gold Town Games AB utan stöd av teckningsrätter
Bolagsbeskrivning
Årsredovisning Gold Town Games AB räkenskapsåret 2015
Årsredovisning Gold Town Games AB räkenskapsåret 2016
Offentliggörande emissionsbeslut maj 2016
Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 31 mars 2018
Bokslutskommuniké för perioden 1 Januari 2016 till 31 December 2016
Kommuniké årsstämma 1 Juni 2017
Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 september 
Kallelse till årsstämma måndag den 11 juni 2018
Fullmakt för aktieägare

Read more Close

IR-policy

Det ligger i både bolagets och marknadens intresse att externa, oberoende institut och personer kan ta del av aktuell information om Gold Town Games. Bolaget samlar och uppdaterar därför löpande sådan information, såsom delårsrapporter, pressreleaser och årsredovisningar, på sin hemsida www.goldtowngames.com Bolaget lämnar inga prognoser om försäljning eller aktiekursens potentiella utveckling. Nyheter kommuniceras ut till marknaden via nyhetstjänsten Cision, Bolagets hemsida och Bolagets sociala mediekanaler. Utsedda nyckelpersoner kommunicerar löpande med journalister, investerare och analytiker, men nyheter av kurspåverkande karaktär meddelas alltid via pressrelease. Bolaget tillämpar en “tyst period” om 30 kalenderdagar inför delårsrapport och bokslutskommuniké. Detta innebär i praktiken att Bolaget under den perioden inte besvarar eller kommenterar något som kan vara kurspåverkande.

Read more Close

Styrelse & Ledning

Pär Hultgren

Verkställande direktör

41 år, Skellefteå. I Bolaget sedan 2016. Är utbildad Kaospilot i Århus, Danmark. Den senaste åren har han, förutom att ha varit anställd som producent hos den digitala byrån North Kingdom, också drivit ett eget bolag samt i samverkan med ett produktionsnätverk skapat digital produktioner och spel.

par.hultgren@goldtowngames.com

Read more Close

Magnus Orregård

Styrelseordförande

52 år, Skellefteå
. Styrelseordförande sedan 2017. Magnus har en bakgrund som Auktoriserad revisor hos PWC och EY och har efter det startat upp Skellefteåverksamheten för inkubatorn ABI där han under 5 år arbetat med startup-bolag med internationell tillväxtpotential. Magnus arbetar idag som Sr Business Advisor och är delägare i bolaget Balanserad företagsutveckling.

magnus.orregard@goldtowngames.com

Read more Close

Leif Rehnström

Ledamot

48 år, Skellefteå
. Ledamot sedan 2016. Leif har en bakgrund som ingenjör och ledare inom kreativa företag. Förutom sin roll som delägare och VD på Hello Future är han inblandad i att få startupscenen att växa utanför de globala hubbarna. Leif har mer än tio års erfarenhet av att bygga digitala produkter och tjänster i både startups och mogna företag.

leif.rehnstrom@goldtowngames.com

Read more Close

Tomas Alexandersson

Ledamot

Ledmot sedan 2019. Tomas har jobbat med teknik för spelbranschen sedan 2004 då han blev CTO för Betsson Technologies AB. Tomas har sedan dess jobbat med alla de olika utmaningar som uppstår i snabbväxande internationella bolag i en mängd olika tekniska roller både i Sverige samt i Malaysia och Gibraltar. Tomas är nu anställd i Quickspin AB där han han ansvarar för att bygga upp en ny affärskritisk plattformsavdelning.

tomas.alexandersson@goldtowngames.com

Read more Close

Eric de Basso

Ledamot

43 år, Stockholm. Ledamot sedan 2018. Är sedan 10 år tillbaka är redovisningskonsult. Eric har tidigare varit finanschef på Barjaco & Co och inhyrd ekonomichef på Inferno Online. Under Erics år som ekonomichef på bolaget rankades det som världens största gaming center. Eric har där tillsammans med bolagets operativa chef fört förhandlingar med globala aktörer såsom; Intel, Microsoft, Activision, Blizzard och Electronic Arts.

eric.debasso@goldtowngames.com

Read more Close

Stefan Hällberg

Auktoriserad revisor

RevisorCompaniet HFM AB Adress: Trädgårdsgatan 13-15 931 31, Skellefteå Telefon: 0910-77 77 00 Stefan Hällberg är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).

stefan@revisorcompaniet.se

Read more Close